Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach oraz Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Kołczygłowy.

Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. W wyniku połączenia obu placówek w jedną instytucję nie ulegnie obniżeniu  jakość świadczonych usług, zostaną zachowane wszystkie wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Procedurę zmian wszczęto uchwałą nr XXV/247/2021 Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach oraz Biblioteki Publicznej
w Kołczygłowach.

Uchwała wraz z uzasadnieniem została zamieszczona poniżej

Uchwała